plan-MER i.k.v. planologisch attest Staalbeton

23-01-2023

Bekijk plan-MER i.k.v. planologisch attest Staalbeton (2021_WO_000637)

 

Milieueffectrapportage: algemeen

Milieueffectrapportage (m.e.r.) is een juridisch-administratieve procedure waarbij de milieugevolgen van een project of plan op een wetenschappelijk verantwoorde wijze bestudeerd, besproken en geëvalueerd worden. Het goedgekeurd plan-MER dient als een beslissingsondersteunend document bij de verdere besluitvorming omtrent het plan.

 

Kort overzicht van de m.e.r.-procedure

De generieke procedure start met de opmaak van een kennisgeving. Een kennisgeving bevat onder andere een beschrijving van het voorgenomen plan en een voorstel van de wijze waarop het milieuonderzoek zal uitgevoerd worden. In voorliggend geval wordt geopteerd om onmiddellijk over te gaan tot een uitgebreide kennisgeving waarin ook reeds de effectbespreking is opgenomen: een kennisgeving/ontwerp-MER. Deze kennisgeving/ontwerpMER wordt opgesteld door verschillende erkend MER-deskundigen onder leiding van een erkend MER-coördinator.

In een volgende stap wordt er advies gevraagd over de kennisgeving/ontwerp-MER en krijgt het publiek de mogelijkheid om te reageren via een terinzagelegging in de gemeentes binnen het studiegebied, met name Rijkevorsel. Het Team Mer stelt, rekening houdend met de adviezen en inspraak, richtlijnen op voor de opmaak van het definitieve plan-MER. Het ontwerp-MER wordt aangepast aan deze richtlijnen om tot een ontwerp-definitief plan-MER te komen.

Het ontwerp-definitief plan-MER dient toegevoegd te worden aan de aanvraag voor het planologisch attest en gaat mee in openbaar onderzoek van minstens 60 dagen. De initiatiefnemer vraagt adviezen aan de adviesinstanties. Deze moeten binnen de 45 dagen bezorgd worden aan de initiatiefnemer. De opmerkingen en adviezen en het voltooide planMER worden bezorgd aan het Team Mer die vervolgens het plan-MER goedkeurt uiterlijk voor de definitieve vaststelling van het plan. Indien dit attest verkregen wordt, moet binnen het jaar gestart worden met een RUP (hier gewestelijk). Voorliggend plan-MER kan toegevoegd worden aan de startnota van dit RUP en dienen als basis.

 

Beknopte beschrijving voorgenomen plan

Het bedrijf Staalbeton NV, gevestigd aan de Oostmalsesteenweg 269 te Rijkevorsel is een toeleverancier voor de bouwsector. De hoofdactiviteit bestaat uit het toeleveren van betonstaal aan werven over heel België en in beperkte mate naar Nederland en het noorden van Frankrijk. De activiteiten kunnen vandaag in grote lijnen onderverdeeld worden onder: wapeningscentrale inclusief buigcentrale, prefab beton, geprefabriceerde structuurelementen, metaalschrijnwerkerij, ruwbouwtoepassingen en maatwerk en de materieeldienst (Varomat). Het bedrijf is volgens het gewestplan gelegen in gebied voor milieubelastende industrieën.

De site wordt momenteel volledig ingenomen door de huidige bedrijfsactiviteiten. Om aan de stijgende vraag te kunnen blijven voldoen, wenst het bedrijf verder uit te breiden. Om deze uitbreiding te verwezenlijken, is er bijkomende ruimte nodig. Het bedrijf heeft ten oosten van de huidige site verschillende percelen ter beschikking. Deze zijn gelegen in (herbevestigd) agrarisch gebied (deelruimte Open Kempen). Er is bijgevolg een bestemmingswijziging noodzakelijk naar (al dan niet milieubelastend) industriegebied om aan de (ruimtelijke) uitbreidingsbehoefte te kunnen voldoen op deze percelen. Het gaat om een oppervlakte van circa 7 ha. Hiertoe wordt een planologisch attest (PA) opgesteld met als doel rechtszekerheid te bekomen voor een verdere uitbouw van het bedrijf op de site en duidelijke randvoorwaarden vast te leggen. Na het verkrijgen van een PA dient normaal binnen het jaar overgegaan te worden tot de aanmaak van een RUP door de bevoegde overheid.